• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, August 5, 2013

ادامه ی اعتصاب در پارس جنوبی

Posted by UNITY4IRAN On 9:13 PM No comments

کانون مدافعان حقوق کارگر: اعتصاب در شرکت محور‌سازان واقع در پارس جنوبی که از تاریخ ۰۹/۰۵/۹۲ آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. این شرکت به رغم دریافت ۹۰۰ میلیون تومان از کارفرمای خود، از پرداخت سه ماه حقوق
کارکنانش خودداری کرده است. مدیران این شرکت حتی همین اعتصاب ۶ روزه را هم بهانه کردهاند تا پول بیشتری از کارفرما بگیرند؛ اما معلوم نیست با دریافت این رقم هم، پرداخت حقوق کارگران به تعویق نیفتد.
بدون مکانیزمی که پیمانکار را مجبور به پرداخت حقوق کارگران کند، بیتردید هیچ اقدامی نمیتواند پاسخگوی معیشت خانوادههای چشم انتظار کارگران و کارکنان این شرکت باشد.

0 comments:

Post a Comment