• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, August 7, 2013

بی خبری از سرنوشت یک شهروند کورد اهل سردشت

Posted by UNITY4IRAN On 6:59 PM No comments

بعد از گذشت یک ماه از بازداشت یک شهروند کٌورد به نام " بعد از گذشت یک ماه از بازداشت یک شهروند کٌورد به نام " قادر زارعی" ساکن سردشت؛ هنوز خانوادە وی نتوانستەاند با وی ملاقات کنند و این بی خبری موجب نگرانی خانواده وی شده است.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز شنبه ١٥ تیر ماه ١٣٩٢ در شهر سردشت نیروهای امنیتی اقدام به ضرب و شتم یک شهروند کورد به نام " قادر زارعی " نموده و پس از بازداشت، وی را به مکان نامعلومی منتقل می کردەاند. از زمان بازداشت نامبردە تا کنون،علیلرغم پیگیری خانوادەاش و مراجعە مکرر آنها بە دادگستری و نهادهای امنیتی،اما همچنان نتوانستەاند از سرنوشت فرزندشان اطلاعی بە دست بیاورند.
شایان ذکر است کە "قادر زارعی" دارای دو فرزند خردسال است و از زمان بازداشت وی تا کنون، خانوادە و فرزندانش در شرایط روحی نگران کنندەای بە سر می بردند." ساکن سردشت؛ هنوز خانوادە وی نتوانستەاند با وی ملاقات کنند و این بی خبری موجب نگرانی خانواده وی شده است.

0 comments:

Post a Comment