• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, July 12, 2013

ترور دکتر قاسملو و همراهانش توسط دیپلمات‌ تروریست‌های رژیم ایران

Posted by UNITY4IRAN On 10:32 AM No comments

کوردستان میدیا: کشورهای اروپایی بر این باورند کە رژیم ایران برای دستیابی به مقاصد خود همواره از ترور استفاده نموده است و در این راستا ٢٢ تیرماه سال ١٣٦٨، دکتر عبدالرحمن قاسملو و همراهانش را در پای میز مذاکره به شهادت رساند.
در جامعه جهانی از آدمکشی که اکثراً با اهداف سیاسی و عقیدتی انجام می‌گیرد، به عنوان "ترور" یاد می‌شود.
رژیم ایران پس از انقلاب تودەهای مردم ایران در سال ١٣٥٧ از عملی نمودن وعدەهایی که به مردم دادە بود سرباز زد و اقدام به کُشت و کشتار مخالفین و قتل‌های زنجیرەای نمود.
تروریسم در لغت به معنای هراس‌افکنی می‌باشد و به هرگونه عملکرد و اقدامی که به صورت نامشروع و غیرقانونی به شهروندان، گروه‌های سیاسی و شخصیت‌ها آسیب برساند، گفتە می‌شود.
رژیم ایران در انجام امور تروریزمی به تمام معنا مشارکت داشتە و دارد و انواع ترورها اعم از ترور شخصیت‌های سیاسی و مخالف و همچنین دولتی را در دستور کار خود دارد.
سران رژیم ایران همواره برای سرکوب مخالفان و رسیدن به اهداف خود از راه نامشروع ترور استفاده کرده است.
حکومت آمریکا سپاه پاسداران رژیم ایران را به دلیل مشارکت در اقدامات ترورسیتی و همکاری با سازمان‌های تروریست خاورمیانه در لیست ترور خود قرار دادە است.
اتحادیه اروپا نیز این سازمان تروریستی را در لیست تحریم‌های خود گنجانده است و بسیاری از فرماندهان این سازمان در لیست ترور و همچنین تحریم می‌باشند.
رژیم ایران در خارج از کشور ایران و حتی در کشورهای اروپایی نیز به ترور شخصیت‌های برجستە سیاسی پرداختە است که رهبران حزب دمکرات کردستان ایران نیز در آن میان می‌باشند.
دکتر عبد‌الرحمن قاسملو، عبدالله قادری‌آذر، صادق شرفکدنی، همایون اردلان، فتاح عبدلی، فاضل رسول و نوری دهکردی از اعضای رهبری و دوستان حزب دمکرات کردستان ایران می‌باشند که در سال‌های ١٣٦٨ و ١٣٧١ توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم ایران ترور شدند.
دیپلمات‌ تروریستهای رژیم ایران ٢٢ تیرماه سال ١٣٦٨، دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران و عبدالله قادری‌آذر را درحالی که برای دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز برای احقاق حقوق ملیت‌های ایران و بویژه ملت کرد در وین بروی میز مذاکره نشسته بودند را ترور کردند.
٣ سال پس از ترور دکتر قاسملو، دیپلمات‌تروریست‌های رژیم ایران، در مذاکرەای دکتر شرفکندی و سه تن از همراهانش را در آلمان به شهادت رساندند.
گنگرە جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات در برلین آلمان در حال برگزاری بود و در این میان نیز دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران با دیپلمات‌های رژیم ایران بروی میز مذاکره نشست و در رستوران میکونوس همراه با سه تن از همراهانش توسط تروریست‌های رژیم ایران ترور شد.
یک سال بعد از این واقعه، طی دادگاهی ٢٤٧ جلسەای که از تاریخ ٦ آبان‌ماه ١٣٧٢ آغاز شد و ٥ سال طول کشید، یک ایرانی به نام کاظم دارابی‌کازرونی و ٤ تبعەی لبنانی مورد محاکمه قرار گرفتند.
حکم دادگاه میکوموس در ٢١ فروردین‌ماه سال ١٣٧٦ صادر شد و "کاظم دارابی" و "عباس رحیل" از اتباع لبنان به حبس ابد و همچنین دو تبعەی دیگر لبنانی نیز به تحمل ١١ و ٥ سال حبس محکوم شدند.
دادگاه میکونوس از مهمترین دادگاه‌هایی بود که در آلمان تشکیل شد و در پایان مقامات عالی رژیم ایران را به دست داشتن در ترور مخالفین خود در خارج از ایران متهم کرد و رژیم ایران نیز برای اولین بار به خاطر تروریسم دولتی توسط دادگاه میکونوس محکوم شد.

0 comments:

Post a Comment