• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, July 22, 2013

عضو تازه خانواده سلطنتی بریتانیا، پسر است

Posted by UNITY4IRAN On 10:18 PM No comments

یورونیوز: نتیجه ملکه بریتانیا یک پسر است. عروس خانواده سلطنتی در بیمارستان سنت ماری لندن فرزندی پسر که 3 کیلو و 800 گرم وزن دارد، بدنیا آورده است. او در ساعت 4 و بیست چهار دقیقه بعد از ظهر به وقت لندن بدنیا آمده است. عروس خانواده سلطنتی در سلامتی کامل بسر می برد. این نوزاد پسر سومین عضو زنده خانواده سلطنتی است که پس از ملکه می تواند جانشین وی باشد.

0 comments:

Post a Comment