• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Wednesday, July 24, 2013

وضعیت اسفناک زندانیان کُرد در دیزل‌آباد کرمانشاه

Posted by UNITY4IRAN On 12:51 PM No comments

با شروع ایام ماه رمضان مسئولین زندان دیزل‌آباد کرمانشاه فشارها را بر زندانیان این زندان افزایش دادەاند.
برپایە‌ی گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، وضعیت زندانیان زندان دیزل‌آباد کرمانشاه با شروع ماه رمضان رو بە شرایط بحرانی و حاد می‌باشد بە نحوی کە سهمیە‌ی نان هر زندانی در طول روز بە کمتر از ٢ قرص نان کاهش یافتە است.
این در حالی است کە مسئولین زندان نە تنها از دادن صبحانە و نهار بە زندانیان خودداری می‌کنند بلکە مواد خوراکی را با چندین برابر نرخ بازار بە آنها فروختە بە نحوی کە زندانیان این زندان با گرسنگی روبرو کردە است.
زندان دیزل‌آباد کرمانشاه از ٩ بند تشکیل شدە است کە ٢ الی ٣ هزار زندانی در آن محبوس بودە و نزدیک بە ٣٠٠ زندانی سیاسی در آنجا بازداشت هستند.
همچنین ٥٠٠ تن نیز بە اتهامات مختلف در این زندان بە اعدام محکوم شدەاند.
از دیگر سو، روز ١٣ تیر‌ماه با اعدام ٣ شهروند کُرد در این زندان، آمار زندانیان کُردی کە از ابتدای سال جاری اعدام شدەاند بە ١١ تن رسید.

0 comments:

Post a Comment