• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Saturday, July 6, 2013

فوت 65 نفر بر اثر غرق شدگی از اول خرداد امسال در مازندران

Posted by UNITY4IRAN On 3:10 PM No comments

دکتر علی عباسی با اشاره به فوت تعداد 65 نفر بر اثر غرق شدگی از اول خرداد تا 14 تیر ماه امسال در مازندران اظهارداشت: شهرستان‌های نور با 12 مورد، محمودآباد با 14 مورد و بابلسر و ساری هر کدام با 9 مورد بیشترین آمار غرقی را داشتند.
وی ادامه داد: از این تعداد 56 نفر بومی معادل 86 درصد و مابقی غیربومی هستند.
به گزارش ایسنا، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران بیشترین سنین غرق شدگان را به ترتیب بین 21 تا 30 سال با 31 مورد(47 درصد)، 11 تا 20 سال با 15 مورد (23 درصد) و پس از آن 31 تا 40 سال با 10 مورد (15 درصد ) اعلام کرد.

0 comments:

Post a Comment