• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Friday, June 28, 2013

عاجلترین وظیفۀ حسن روحانی بهبود اوضاع اقتصادی است

Posted by UNITY4IRAN On 4:11 PM No comments

رادیو فرانسه: خبرگزاری فرانسه، در گزارشی نوشته است که عاجلترین وظیفۀ حسن روحانی بهبود و تثبیت اوضاع اقتصادی ایران و پاسخگویی شایسته به امیدی است که انتخاب او به عنوان رییس جمهور جدید ایران برانگیخته است.
جامعۀ ایران اعم از شهروندان عادی و کارآفرینان، امیدوارند که انتخاب حسن روحانی به لغو تدریجی تحریم های بین المللی علیه نفت و نظام بانکی ایران منجر شود که اقتصاد این کشور را از رمق انداخته اند.
خبرگزاری فرانسه، تصریح کرده است که از نگاه مردم ایران حسن روحانی تجسم تغییرات اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و همین بار مسئولیت او را بسیار سنگین ساخته است.
حسن روحانی، سه روز بعد از انتخابش به عنوان رییس جمهور جدید ایران وعده داد که به منظور احیای اعتماد متقابل در مذاکرات هسته ای با قدرت های جهانی شفافیت بیشتری را در فعالیت‌های هسته ای ایران به اجرا بگذارد. حسن روحانی که 64 سال دارد نخستین سرپرست مذاکرات اتمی ایران با غرب بود. او در جریان کارزار انتخاباتی‌اش از ایراد اظهارات جنجالی علیه غرب قویاً پرهیز کرد و خود را تبلور "تدبیر و امید" معرفی نمود.
با این حال، به گفتۀ ناظران آگاه، وظایف حسن روحانی به اندازۀ انتظارات جاری در جامعه سخت و دشوارند. همین منابع می افزایند که در واکنش به انتظارات داخلی و بین المللی حسن روحانی باید با تصمیم ها و اقدام های عملی و نه با لبخند پاسخ بدهد.
اهالی جراید و رسانه ها در داخل ایران نیز امیدوارند که حسن روحانی آزادی جراید و فعالیت خبرنگاران را تضمین کند. خود حسن روحانی در جریان کارزار انتخاباتی اش از آزادی جراید برای مبارزه با فساد پشتیبانی کرده بود. با این حال مطالبۀ اکثریت مردم ایران بهبود اوضاع اقتصادی کشور است.

0 comments:

Post a Comment