"جبهه نجات ملی مصر" مخالفان محمد مرسی را برای حضور در تظاهراتی که قرار است در 30 ژوئن به منظور برکناری رئیس جمهور این کشور و نیز برگزاری انتخابات زود هنگام، فراخوانده است.
این اسلام گرای مصری، در جریان تظاهراتی که به دفاع از مرسی برگزار شد ، خطاب به مخالفان رئیس جمهور مصر می گوید:"در صورتی که مرسی کنار گذاشته شود، خونزیزی از طریق خودروهای بمب گذاری شده جای آن را خواهد گرفت."

محمد مرسی روز گذشته از تظاهراتی که به طرفداری وی برگزار شد ، دفاع کرد و آن را تظاهرات "میلیونی خواند ، در حالی که خبرگزاری رویترز شمار تظاهر کنندگان را دهها هزار نفر توصیف کرد.

جبهه نجات ملی روز گذشته در یک کنفرانس خبری از سخنرانی مرسی در دفاع از این تظاهرات، انتقاد کرد و اعلام کرد که رئیس جمهور مصرتهدیدهای برخی هوادارانش را نادیده گرفته است .

پیش از این شیخ "وجدی غنیم" یکی دیگر از اسلامگرایان مخالفان مرسی را "کافر" به شمار آورده و شرکت در تظاهرات علیه رئیس جمهور مصر را "حرام" دانسته است.

از سوی دیگر احمد الطیب شیخ " الازهر" مصر در بیانیه ای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز علیه رئیس جمهور را شرعا جایز دانسته است و از فتواهای که به خونریزی دعوت می کنند، انتقاد کرد.