• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Monday, June 24, 2013

بازار ارز و قفل و کلید جمشید بسم الله

Posted by UNITY4IRAN On 3:02 PM No comments

شریان نیوز: جمشید بسم الله یا اعوذبالله که می گویند او قیمت سکه و ارز را برای سبد مایحتاج مردم قفل می کند، کارش به کجا ختم می شود؟! آیا جمشید مثل آن ایام منتهی به انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، همچنان بر اساس دستورهای از قبل دریافت کرده دل لک زده مردم را برای دیدن سکه و ارز و مایحتاج زندگی شان قفل می کند یا اینکه دیگر چون دوران محمود رو به تمام است و از ترس و یا حساب بردن و دستور گرفتن از عالیجنابان، خودش بصورت خودجوش قفلها را پیشاپیش باز می کند؟!
باز بگذریم؛ سیاست نه به آن شوری است که می گویند بلکه با اجازه بزرگترها؛ کمی تا قسمتی که اجازه ی فکر کردن داشته باشی، بی ... است که هنوز منتخب ملت، کلیدش به پاستور که نه، بلکه به قفل درب کوچکترین سازمان و نهاد دولتی نیفتاده، قفل جمشید بسم الله می شکند و مجال باز شدن پیدا نمی کند و قامت استوار سکه و ارز به یکباره خمیده می شود و با سر به زمین می خورد و قیمتها روز به روز پایین می آید!
راستی؛ نکند برخی درست می گفتند که جمشید بسم الله را برخی عالیجنابان رنگین کمانی کوک و حمایت می کردند و الا خودش که عددی نبود و نیست.
حرف آخر: امیدواریم که جمشید و جمشید مسلکان از این نطق شب عیدی ما دلخور نشوند و برای اثبات عدم دستهای پشت پرده، دوباره قفلشان را بر سکه و ارز و مایحتاج مردم نزنند. ما تسلیم؛ اصلا نه قفلی بود و نه دستی در پس پرده، فقط نمی دانیم که دکتر جدید این همه کلید را برای چه با خود آورده است؟! جمشیدها که دیگر دستشان به قفل نمی رود و این روزها همچون معرکه گیران دوران قدیم، قفل و زنجیر پاره می کنند!

0 comments:

Post a Comment