طبق فرمان پادشاه سعودی تغییر ایام تعطیل رسمی هفته ، شامل نهادهای دولتی، بانکها، مدارس، دانشگاهها و بازارهای بورس شده است و همه نهادها و موسسات موظفند که از تاریخ 29-6-2013 این تغییر را اداره ها و دفاتر خود تطبیق رکنند. روزهای شنبه و يکشنبه در اروپا آمريکا، بخشهای وسيعی از آفريقا و آسيا تعطيلات آخر هفته به حساب می آيد.
يکی از نهادهای مربوط به وزارت کار سعودی اعلام کرده است که با اين تغيير، به دليل افزايش يک روز مشترک کاری با بسياری از کشورها، هزينه های زيادی صرفه جويی می شود. چرا که فقط وجود سه روز مشترک کاری با بسياری از کشورها و سازمانهای اقتصادی، عملا باعث طولانی شدن زمان ارائه خدمات اداری شده است.

به گفته یکی از کارشناسان سعودی با توجه به اینکه روزهای شنبه و يکشنبه در اروپا آمريکا، بخشهای وسيعی از آفريقا و آسيا تعطيلات آخر هفته به حساب می آيد یک روز تعطیلی مشترک برای تسهیل امور تجاری می تواند بسیار موثر باشد.

برخی بازرگانان و نهادهای خصوصی در ساعات اوليه اعلام اين خبر از اين تصميم ابراز خرسندی کرده اند و آنرا گامی مثبت در جهت سود آوری بيشتر برای بانکها، شرکتهای بيمه و نيز کارآيی بيشتر بازار بورس ارزيابی کرده اند.
تا قبل از اعلام این فرمان کشور پادشاهی سعودی برای هماهنگی با کشورهای همسايه،علاوه بر روز جمعه، روز پنجشنبه را روز تعطيل اعلام کرده بود.
گفتنی است که با تغییر روزهای تعطیل هفته توسط سعودی اکنون سه کشور قطر، امارات متحده عربی و سعودی دارای تعطیلاتی هماهنگ هستند و بقیه کشورهای خلیج و ایران روز شنبه را يک روز کاری به حساب می آورند.

تصمیم برای تغییر روز تعطیل هفته به دنبال پیشنهاد مجلس شورای سعودی و پس از مناقشه و بررسی های فروان صورت گرفت.