• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Thursday, June 13, 2013

فیلمبردار خودسوزی دو شهروند کُرد یارسانی از زندان آزاد شد

Posted by UNITY4IRAN On 1:49 PM No comments

آژانس کُردپا: مهرداد رحمانی کە خودسوزی "نیکمرد طاهری" را در مقابل فرمانداری همدان فیلمبرداری کردە بود، بعد از پیگیری خانوادە و نزدیکان از زندان ادارە اطلاعات همدان آزاد شد.
طیب طاهری روزنامەنگار ساکن صحنە در ارتباطی تلفنی با آژانس کُردپا، ضمن تایید این خبر بە آژانس کُردپا گفت: مهرداد رحمانی کە بە دلیل فیلمبرداری از خودسوزی نیکمرد طاهری توسط نیروهای اطلاعاتی همدان بازداشت شدە بود، عصر روز سەشنبە از زندان آزاد شد.
افراد نزدیک بە خانوادە این فیلیمبردار وضعیت جسمانی وی را نامناسب اعلام نمودەاند بە گونەای کە تا حالا نتوانستە است حادثە را برای نزدیکان خود بازگو نماید.
مهرداد رحمانی ساکن شهر همدان می‌باشد کە بە دلیل فیلمبرداری از خودسوزی نیکمرد طاهری توسط نیروهای اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران بازداشت شدە بود، بعد از ٦ روز بازداشت از زندان آزاد شد.
بعد از انتشار این خبر، دو شهروند کُرد یارسانی بە نام‌‌های حسن رضوی و نیکمرد طاهری ساکن شهرهای همدان و صحنە در استان کرمانشاه، در روزهای ١٤ و ١٥ خرداد‌ماه، بە نشانە اعتراض بە توهین نیروهای اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران بە آیین یاری، در مقابل فرمانداری همدان اقدام بە خودسوزی نمودە بودند.

0 comments:

Post a Comment