• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Tuesday, May 21, 2013

حذف‌ رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران

Posted by UNITY4IRAN On 10:24 AM No comments

دانشجونیوز: به نوشته روزنامه شرق; انتشار دفترچه انتخاب‌رشته در سال‌هاي اخير، هر بار با يک شوک تازه همراه بوده است.
يک‌بار حذف 13‌ رشته علوم انساني و يک‌بار سهميه‌بندي جنسيتي به ضرر دختران. بررسي دفترچه انتخاب‌رشته امسال کارشناسي‌ارشد دانشگاه‌ها نشان مي‌دهد رويه دوسال گذشته در تخصيص سهميه‌هاي معين به پسران و دختران ادامه پيدا کرده است.
همچنين افزايش ظرفيت‌هاي شهريه‌پرداز در دانشگاه‌هاي برتر دولتي تا حدي افزايش يافته که در بسياري از کدرشته‌ها از ظرفيت‌هاي رايگان پيشي گرفته است.
 
افزايش ظرفيت‌هاي پولي 
ظرفيت قابل توجه پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه‌هاي برتر دولتي از جمله تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي، صنعتي اصفهان، مازندران، يزد، اصفهان، شيراز، رازي کرمانشاه، سيستان و بلوچستان، خوارزمي، اروميه و... با راه‌اندازي پرديس‌هاي خودگردان در اين دانشگاه‌ها افزايش قابل توجه داشته است. به طوري که در برخي کدرشته‌ها مثل شيعه‌شناسي در دانشگاه شهيد‌بهشتي بدون اينکه ظرفيت پذيرش روزانه در پرديس اصلي دانشگاه وجود داشته باشد، پرديس خودگردان اقدام به جذب دانشجو کرده است.
در بعضي از اين دانشگاه‌ها برخلاف آيين‌نامه، تعداد دانشجويان نوبت دوم و شهريه‌پرداز از دانشجويان روزانه بيشتر شده است. به طور مثال در دانشگاه خوارزمي تهران در‌رشته ژئومورفولوژي در گرايش هيدروژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي محيطي 10‌ نفر روزانه، 17‌ نفر شبانه و 15‌ نفر را در پرديس خودگردان پذيرش مي‌کند.
دانشگاه شهيد بهشتي در همين‌رشته 10‌ نفر روزانه و 15‌ نفر را در پرديس خودگردان پذيرش مي‌کند. دانشگاه خليج‌فارس در‌رشته تاريخ شش ظرفيت به دانشجوي روزانه و 15 ظرفيت را به پرديس خودگردان اختصاص داده است. در‌رشته فقه و حقوق اسلامي دانشگاه تبريز شش‌نفر روزانه و 15‌ نفر را در پرديس خودگردان جاي مي‌دهد.
دانشگاه علامه طباطبايي در‌رشته علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاري 14‌ نفر روزانه و 20‌ نفر را شبانه و دانشگاه تهران در‌رشته مديريت رسانه 13‌ نفر روزانه و 45‌ نفر را در سه پرديس خودگردان خود پذيرش مي‌کنند. ساير دانشگاه‌ها نيز به همين ترتيب افزايش ظرفيت‌هاي پولي را دنبال کرده‌اند.
 
پيش‌بيني 20 درصد ظرفيت شبانه در قانون
وزارت علوم در ماه‌هاي اخير بر افزايش ظرفيت تحصيلات تکميلي تاکيد داشته اما به نظر مي‌رسد اين ظرفيت‌ها با وجود اينکه در دانشگاه‌هاي دولتي ايجاد شده‌اند، اغلب پولي هستند.
افزايش ظرفيت‌هاي پولي در مقطع کارشناسي‌ارشد در حالي اتفاق مي‌افتد که اصل 30 قانون اساسي بر رايگان‌بودن آموزش عالي تا حد خودکفايي تاکيد دارد. همچنين بر اساس آيين‌نامه‌ها ظرفيت محدودي در دانشگاه‌ها مي‌تواند به پذيرش دانشجوي شهريه‌پرداز اختصاص داده شود.
ابوالفضل حسني 21 فروردين در گفت‌وگو با ايسنا درباره نحوه پذيرش دانشجو در نوبت دوم و پرديس خودگردان دانشگاه‌ها، گفته بود: دانشگاه‌ها مي‌توانند از طريق کنکور 20‌ درصد ظرفيت دوره‌هاي رايگان خود در سايت اصلي را به صورت دانشجوي نوبت دوم پذيرش کنند. همچنين دانشگاه‌ها براساس اين آيين‌نامه مي‌توانند به ميزان 50‌ درصد از ظرفيت دوره‌هاي رايگان خود را در پرديس‌هاي دانشگاهي به صورت ظرفيت مازاد جذب کنند.
 
تفکيک جنسيتي نابرابر 
اختصاص ظرفيت‌هاي معين به جنس زن و مرد در دفترچه انتخاب‌رشته همچون رويه سال‌هاي اخير ديده مي‌شود اما اين ظرفيت‌ها در تعدادي از دانشگاه‌ها با تفاوت فاحشي به نفع پسران رقم خورده است.
دانشگاه صنعتي اصفهان در راس اين دانشگاه‌ها، در اغلب‌رشته‌هاي خود سهم چندبرابري براي پسران در نظر گرفته است، به طور مثال در اين دانشگاه سهم پسران براي پذيرش در‌رشته برق الکترونيک گرايش اول هفت‌پسر و سه‌دختر است. دانشگاه اصفهان در‌رشته برق- قدرت 10 مرد پذيرش مي‌کند و هيچ سهمي را به دختران اختصاص نداده است.
دانشگاه علامه‌طباطبايي نيز که پيشگام اجراي طرف تفکيک جنسيتي و سهميه‌بندي بوده است، اين بار نيز با اختصاص سهميه‌هاي برابر به دختران و پسران به اين سياست جامه‌عمل پوشانده. اين در حالي است که تعداد داوطلبان دختر در‌رشته‌هاي علوم انساني بيشتر از پسران است و ظرفيت‌هاي برابر به معناي کاهش شانس قبولي دختران خواهد بود.
 
حذف‌ رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران 
رشته مطالعات زنان که طي سال‌هاي گذشته با تغييرات زيادي روبه‌رو شد و در نهايت به ايجاد گرايش‌هاي زن و خانواده و حقوق زن در اسلام منتهي شد، امسال در دانشگاه تهران هيچ ظرفيتي را به خود اختصاص نداده است.
اين‌رشته سال گذشته نيز از ‌رشته‌هاي دانشگاه علامه‌طباطبايي حذف شده بود. تنها دانشگاه‌هاي اصفهان، الزهرا، تربيت مدرس، خوارزمي تهران، شيراز و شهيدباهنر کرمان اين‌رشته را در دفترچه درج کرده‌اند.

0 comments:

Post a Comment